HISTORYCZNE  KALENDARIUM  KOSTRZYNA

 

Wydarzenia do XIII wieku

II poł. X w.

powstanie grodu w Kostrzynie

1232

pierwsza historyczna wzmianka o Kostrzynie

1249

Kostrzyn stolicą kasztelanii kostrzyńskiej

1259

wzmianka o funkcjonowaniu stacji celnej

1261

Kostrzyn określany jako miasteczko

Wydarzenia XIV wieku

1300

przybliżona data lokacji Kostrzyna

1317

przejęcie przez miasto prawa myśliborskiego

1319-1323

zniszczenie miasta i grodu w czasie wojny między Brandenburgią a Pomorzem

1325

Kostrzyńskie prawo miejskie wymieniane było w dokumentach źródłowych Chojny

1364

otrzymanie pieczęci miejskiej

1373

wzmiankowanie w dokumentach historycznych urzędu kostrzyńskiego sołtysa

1375

źródła wymieniają kostrzyńską Chyżę

 

potwierdzenie przez króla czeskiego Wacława Luksemburskiego wcześniejszych przywilejów dla miasta

1388

funkcjonowanie targu rybnego

 

otrzymanie przez kostrzyńską Chyżę przywilejów od margrabiego Jana

1390

pierwsza wzmianka o moście, tzw. długim moście

1396

mianowanie miasta siedzibą Wójta Nowej Marchii

 

pierwsza historyczna wzmianka o kościele parafialnym pw.NMP

 

przekazanie Kostrzyna przez Zygmunta Luksemburskiego swemu namiestnikowi w Nowej Marchii, Janowi von Wartenberg

1397

funkcjonowanie samorządu miejskiego

 

źródła historyczne wymieniają młyn

Wydarzenia XV wieku

1401

funkcjonowanie przykościelnej szkoły parafialnej

1402

Kostrzyn własnością Krzyżaków

1405

17 parafii w kostrzyńskim dekanacie

1412

potwierdzenie przez wójta zakonnego Nowej Marchii Albrechta von der Dube przywilejów kostrzyńskiej Chyży, która posiadała własny samorząd ze starostą na czele

1414

Michał Kuechmeister, Wójt Nowej Marchii, Wielkim Mistrzem Zakonu Krzyżaków

1433

przybycie Husytów do Kostrzyna

1436

zobowiązanie wszystkich miast Nowej Marchii do płacenia ceł w komorze kostrzyńskiej

1440

zniszczenie miasta przez pożar

1462

pierwsza historyczna wzmianka o burmistrzu miasta i radzie miejskiej

1491

kolejny pożar w mieście

1492

wystawienie miastu, przez elektora brandenburskiego Jana Cicero, przywileju zwalniającego je ze wszystkich powinności na 4 lata

Wydarzenia XVI wieku

1515

wielka powódź

1529

zobowiązanie miasta do wystawienia 9 zbrojnych dla potrzeb Marchii

1531

wybudowanie wieży narożnikowej w Kościele Mariackim

1534

wymieniany pierwszy kostrzyński nauczyciel, Georg Hanke

1535

przeniesienie przez margrabiego Johanna von Brandenburg (zwanego Janem z Kostrzyna) swojej rezydencji do Kostrzyna

 

rozpoczęcie przebudowy zamku

1536

przesiedlenie na lewy brzeg Odry ludności słowiańskiej z Chyży

 

przyjęcie przez margrabiego Jana hołdu stanów nowomarchijskich z Chojny

 

objęcie przez ostatniego przed reformacją, kapłana katolickiego, Matthiasa Schmidta, urzędu proboszcza parafii

1537

rozpoczęcie prac fortyfikacyjnych przy budowie twierdzy

1539

powstanie nowego mostu na Odrze

1540

powstanie giserni na Winnej Górze

 

przejęcie we władanie komturii chwarszczańskiej przez margrabiego Jana

1543

zakończenie budowy umocnień ziemnych wokół miasta

 

sprowadzenie do Kostrzyna armat z Chojny

1544

uzbrojenie twierdzy przez margrabiego Jana w ciężkie działa odlane w Chociebużu

 

wyposażenie kostrzyńskiej fary w alabastrowy ołtarz wykonany przez mistrzów z Wenecji

1545

powstanie portalu z terakoty przedstawiającego scenę nawrócenia św. Pawła, umieszczonego w wejściu do baszty przy skrzydle kościelnym

1546

powołanie gwardii twierdzy (ok. 150 knechtów )

1547

umieszczenie w farze popiersia Marcina Lutra, dzieła Łukasza Cranacha

1548

założenie apteki dworskiej „Pod Złotym Lwem”

1550

wykonanie przez śląskiego mistrza kamieniarskiego Plagwitza renesansowego kamiennego portalu z delfinami umieszczonymi w baszcie skrzydła wjazdowego zamku

1551

urodził się Franz Hildesheim, humanista kostrzyński; autor m.in. biografii margrabiego Jana

 

kolejna powódź w mieście

1552

Kostrzyn siedzibą I Synodu Luterańskiego Nowej Marchii

 

wzmianka w kronikach o pierwszym gubernatorze - płk Hansie von Buch der Ältere

1556

powstanie obrazu Lukasa Cranacha młodszego przedstawiającego chrzest Chrystusa na tle miasta ze stojącym obok margrabią Janem

1557

rozpoczęcie budowy murowanych obwałowań i dzieł twierdzy przez Francesco Chiaramellę, włoskiego fortyfikatora z Gandino

1560

wykonanie kolejnego projektu rozbudowy Kostrzyna (zachowany najstarszy plan twierdzy) przez Francesco Chiaramellę

1561

ugoda margrabiego Jana z mieszkańcami Chyży dotycząca handlu i gospodarki

1562

otrzymanie przez kościół mariacki dzwonu odlanego przez ludwisarzy Keslerów

 

wzmianki w kronikach o bractwie piwowarskim skupiającym 38 piwowarów

 

istnienie w Kostrzynie 139 domów mieszczańskich, 18 książęcych oraz 36 drewnianych bud zamieszkałych przez rzemieślników

1565

kolejna powódź w mieście

1565

odnowienie organów w kościele farnym

1569

zjazd książąt pomorskich w Kostrzynie

 

zainstalowanie wiatraków młyńskich na bastionach “Królowa” i “Filip”

1570

lekarz Paul Luter, syn twórcy luteranizmu Marcina, na dworze margrabiego Jana

 

posługiwanie się kostrzyńskiej Chyży własną pieczęcią (godłem były dwa szczupaki umieszczone na krzyżem)

1571

śmierć margrabiego Jana

 

kolejna powódź

1574

śmierć Katarzyny Brunszwickiej w Krośnie, żony margrabiego Jana

1575

otrzymanie przez miasto nowego ratusza

1577

zniszczenie przez nurt Odry bastionu “Brandenburgia”

1577

zmarł osobisty lekarz margrabiego Jana, Guarus Wigand, fundator stypendium dla ubogich dzieci szkoły kostrzyńskiej

1580

opanowanie Kostrzyna przez epidemię grypy hiszpańskiej

1581

miasto liczyło 1710 mieszkańców

1582

epidemia dżumy w mieście

1583

zobowiązanie miasta do wystawienia na potrzeby elektora 45 zbrojnych

1585

opisanie przez Bartholomäusa Reingwaldta wcześniejszych wydarzeń kostrzyńskich

1586

zjazd protestanckich książąt Rzeszy

1589

pierwsze w historii oblężenie Kostrzyna podczas tzw. rewolucji miejskiej w Chojnie; w twierdzy chroni się Rada Miejska Chojny

1590

zakończenie budowy umocnień ziemno-murowych typu włoskiego przez fortyfikatora, hrabiego Rocha Guerrini - Linari

1592

ukazanie się we Frankfurcie biografii margrabiego Jana pt. “De vita Joanis Marchionis Brandenb. Narratio historica”

1594

wydanie przez elektora Jana Jerzego w Kostrzynie rozporządzenia dotyczącego tzw. zasad moralnych mieszkańców miast nowomarchijskich

1595

wielka powódź

1596

odnowienie i podwyższenie wieży narożnikowej w kościele mariackim

1599

ukazanie się we Frankfurcie nad Menem dzieła S. Brennera przedstawiającego Kostrzyn na miedziorytach z 1595 roku

 

Kostrzyn liczył 1535 mieszkańców

Wydarzenia XVII wieku

1609

kolejna powódź w Kostrzynie

1612

skomponowanie przez Adama Jarzębińskiego utworu muzycznego pt. “Cüstrinella”

1620

przybycie Fryderyka V “Króla Zimowego” wraz z małżonką Elżbietą, córką władcy Anglii Jakuba I Stuarta do miasta

1621

przybycie do miasta rektora Jakoba Gerhardi z Myśliborza, kolejnego rektora gimnazjum w Toruniu

 

narodziny Maurycego, syna Fryderyka V i Elżbiety

 

wzmocnienie 61-osobowej załogi twierdzy oddziałem 100 żołnierzy przez elektora Jerzego Wilhelma

1623

Kostrzyn liczył 1490 mieszkańców

1624

przeprowadzenie szkolenia załogi kostrzyńskiej twierdzy przez Samuela Hoffmanna

 

załoga twierdzy kostrzyńskiej: 233 żołnierzy i oficerów oraz 4 mistrzów puszkarskich; uzbrojenie twierdzy w 4 24-funtowe kartauny i 2 16-funtowe kolubryny

1625

wystawienie przez miasto, na potrzeby elektora, 363 żołnierzy

1626

odlanie dwóch 48-funtowych armat “Lwa” i “Lwicy” przez ludwisarza kostrzyńskiego Keslera

1627

wybudowanie odwachu, stanowiącego namiastkę dawnych koszar

 

ogłoszenie stanu gotowości bojowej w twierdzy; zamknięcie drogi krajowej przebiegającej przez miasto

 

stacjonowanie pod miastem regimentu niemieckich wojsk cesarskich J. Merode

 

przybycie do miasta następcy tronu Brandenburgii Fryderyka Wilhelma

1629

wybudowanie kościoła cmentarnego tzw. “Przy Wale”

 

zbudowanie kaplicy cmentarnej przy Suchym Placu (powstanie cmentarza przeniesionego z terenu kościoła parafialnego)

1630

zastąpienie gwardii kostrzyńskiej przez regularne oddziały regimentu Hildebrandta von Kracht

 

wzmocnienie twierdzy przez dwie kompanie wojska z Gorzowa

1631

baza wojsk szwedzkich króla Gustawa Adolfa w okolicach miasta

 

22 maja - po długotrwałych negocjacjach Szwedzi zrezygnowali ze zdobywania Kostrzyna, otrzymując w zamian swobodę przejścia pod miastem i zapewnienie Brandenburczyków, że nie wpuszczą w obręb twierdzy wojsk cesarskich (wojna 30-letnia)

 

rozpoczęcie prac fortyfikacyjnych przez Szwedów - założenie rawelinu “Wilhelm August” oraz budowa przyczółka mostowego na lewym brzegu Odry

1633

załoga twierdzy liczyła 300 żołnierzy

1635

założenia przed Bramą Berlińską rawelinu „Albrecht”

1636

Kostrzyn liczy 170 właścicieli domów

1637

przegląd wojsk armii brandenburskiej przez elektora Jerzego Wilhelma

1638

przeniesienie targów rybnych z Kostrzyna do Krzeszyc i Lemierzyc przez Adama Schwarzenberga - namiestnika Nowej Marchii

1639

załoga twierdzy liczyła 985 żołnierzy

1644

odnowienie mostu na Odrze

1645

wystawienie przez Kostrzyn 170 zbrojnych

1646

podniesienie rangi miasta jako ważnej stacji na linii pocztowej z Berlina do Prus Książęcych

1648

miasto liczyło około 1100 mieszkańców

1650

sporządzenie projektu dalszej rozbudowy twierdzy kostrzyńskiej przez naczelnego inżyniera twierdz brandenburskich Jakuba Holsta

1652

ukazanie się sztychów Mattheusa Meriana przedstawiających panoramę Kostrzyna

 

ufortyfikowanie Gorzynia (Hornwerku-Dzieła Rogowego) przez inż. Jakuba Holsta

1653

oddanie do użytku wodociągu miejskiego tzw. wodociągu Krausego

1658

przeprawienie przez Stefana Czarnieckiego pod Kostrzynem swoich wojsk w wyprawie do Danii

1660

wizyta dr. Georga Bergiusa, profesora Uniwersytetu Viadrina

1661

pierwsza wzmianka o bractwie kurkowym

1662

dalsza rozbudowa umocnień pod kierownictwem holenderskiego inż. Tielemana Jungbluta

 

utworzenie gminy kalwińskiej (gminy zamkowej), której pierwszym pastorem był Joahim Mencelius

1665

pierwsza wzmianka o kostrzyńskiej drukarni, w której wykonano kronikę Sulechowa napisaną przez M.G. Bruchmanna

1667

rozbudowa twierdzy kontynuowana przez holenderskiego inżyniera Corneliusa Ryckwaerta

1669

wybudowanie budynku komendantury twierdzy

1673

zniszczenie kostrzyńskiej Chyży przez pożar

1675

uwięzienie rektora gdańskiego Ateneum Egidiusza Stracha w twierdzy

1677

sporządzenie przez burmistrza Josepha Cramera zapisów poświęconych historii miasta

1678

ostatni pobyt w Kostrzynie Fryderyka Wilhelma jako elektora brandenburskiego

1685

budowa nowej dwupiętrowej szkoły miejskiej przy ul. Szkolnej

1688

oddanie do użytku nowego gmachu szkoły luterańskiej

1690

spisanie życiorysu margrabiego Jana przez adwokata kostrzyńskiego Jahanna Krausego

 

powstanie rawelinu “Chrystian Ludwig” potocznie zwanego “Świński Ryj”, dzieła francuskiego inż. Ludwika Cayarta

1696

wykonanie projektu planu rozbudowy twierdzy przez inż. Charretona

1699

wizyta w Kostrzynie Fryderyka III, następcy Fryderyka Wilhelma, od 1701 roku króla Prus

Wydarzenia XVIII wieku

1707

pokrycie miedzianym dachem wież prochowych wielkiego nadszańca na bastionie “Książę”

1709

ufortyfikowanie Gorzynia przez francuskiego inż. Charretona

 

wybudowanie grodzy przy bastionie “Filip”

 

stracenie neopolitańskiego alchemika, hrabiego Dominika E. Caetano przy Długim Moście

1710

powstanie dzieła Daniela Petzolda przedstawiającego widoki Kostrzyna od południa i północy

 

ukazanie się kolejnej biografii margrabiego Jana autorstwa M.J. Hänflera pt. “Leben Johanns von Küstrin”

1712

otwarcie szkoły kalwińskiej

1714

otwarcie na rogu ul. Różanej i Berlińskiej apteki "Pod Orłem", drugiej apteki w mieście

1717

powstanie Inspektoratu ds. Melioracji Łęgów Odrzańskich

 

pozbawienie kostrzyńskiego zamku bogatego wystroju poprzez zdjęcie miedzianych płyt i rynien, odesłanych do Berlina

1718

Kostrzyn siedzibą Kamery Wojen i Domen

1719

Kostrzyn liczył 2263 mieszkańców

1720

powiększenie i wybrukowanie ulicy Krótka Grobla

1721

okradzenie kościoła farnego; zginęły bezpowrotnie pamiątki związane z założycielami miasta

1722

zamienienie kościoła cmentarnego tzw. „Przy Wale” na kościół garnizonowy

1723

powstanie pierwszego większego zakładu - fabryki płócien

 

kostrzyński zamek siedzibą władz Nowej Marchii

1726

utworzenie lazaretu garnizonowego w twierdzy oraz oddanie do użytku pompy wodnej znajdującej się na rynku miejskim

1730.11.04

uwięzienie w kostrzyńskiej twierdzy “najsłynniejszego więźnia" Fryderyka II, następcy tronu Prus

1730.11.06

ścięcie na oczach Fryderyka II, jego przyjaciela - porucznika Hansa von Katte

1731.08.15

spotkanie na zamku kostrzyńskim Fryderyka Wilhelma I z Fryderykiem II

1732.02.26

zakończenie półtorarocznego pobytu w twierdzy Fryderyka II

1732 sierpień

przejście przez miasto ponad tysiąca chłopskich emigrantów austriackich w drodze do Prus Wschodnich

1733

zamknięcie cmentarza miejskiego przy kościele “Przy Wale”

1734

otrzymanie 50 latarni na oświetlenie twierdzy

1735

wybrukowanie ulicy Komendantów

 

rozpoczęcie zabudowy Hornwerku tzw. Neustadt - Nowe Miasto, gdzie początkowo stanęło 13 domów

1736

wielka powódź (zalanie twierdzy od Placu Wyścigowego po ulicę Chyżańską)

1738

powstanie fundacji Christiny von Schonbeck tzw. Witwenhaus - przytułek dla ubogich wdów i sierot-przy ulicy Berlińskiej18

1742

napisanie przez Georga Thieme dzieła pt. “Epitaphia Cüstrinensium Mariare Templi”

1744

przebudowanie arsenału znajdującego się między bastionami „Książę” i „Królowa”

1746

rozpoczęcie osuszania błot Odry; pracami kierował inż. Neuwertz

1750

Kostrzyn liczył 4675 mieszkańców

1752

powstanie gildii kupieckiej

1757

śmierć kostrzyńskiego dziejopisarza Georga Thieme, autora wielu rękopisów, m.in. “Wydarzenia kostrzyńskie i inne z lat 1713-1741”

 

powstanie planu miasta i twierdzy wykonanego przez płk. Jakuba von Petri

1758.08.15

ostrzelanie Kostrzyna przez Rosjan; zniszczone zostało całkowicie całe Stare Miasto

1758.08.22

do twierdzy przybył Fryderyk II

1758.08.25

bitwa pod Sarbinowem , jedna z najkrwawszych bitew XVIII wieku

1762

bunt austriackich jeńców wojennych krwawo stłumiony przez załogę twierdzy

 

otrzymanie przez kościół zamkowy dzwonu odlanego w warsztacie mistrza K.P. Heintzego

1763

Kostrzyn liczył 3453 mieszkańców

1764

zbudowanie nowego mostu na Odrze przez inż. królewskiego płk. Isaaka Jakoba von Petri

1765

odbudowano budynek Landhausu przy ul. Berlińskiej 11

1767

rozpoczęto osuszanie błot nadwarciańskich

1768

zatrudnienie konfederatów barskich do prac do odbudowy twierdzy

1769

ukazanie się w Głogowie pierwszej monografii Kostrzyna, pióra S.J. Ehrhardta pt. “Altes und Neues Küstrin der Beyträ ge zu einer historischen Nachricht von denen Schicksalen der Haupt-Stadt und Festung Küstrin in der Neumark”

 

odbudowa szkoły miejskiej

 

oświetlanie miasta przez 82 latarnie

1770

odbudowa zamku

 

odbudowanie ratusza, wyremontowanie fary miejskiej

 

budowa nowej szkoły miejskiej

 

Kostrzyn liczył 4026 mieszkańców

1771.10.03

połączenie szkoły luterańskiej i kalwińskiej w jeden sześcioklasowy organizm

1777

powstanie Dyrekcji Przedsiębiorstwa Kredytowego dla Szlachty Nowomarchijskiej

1778

odnowienie Arsenału Królewskiego

1780

Kostrzyn liczył 4337 mieszkańców

1782.12.07

powstanie loży wolnomularskiej

1785

rozpoczęcie budowy kanału Fryderyka Wilhelma

 

1 czerwca ostatnia wizyta Fryderyka II w mieście

1785

Kostrzyn liczył 4441 mieszkańców

1787

odbudowa kościoła farnego wg. projektu prof. Schinkla

1790

Kostrzyn liczył 4517 mieszkańców

1791

uruchomienie promu łańcuchowego

1794

założenie przez kantora Knauerta pierwszej prywatnej szkoły żeńskiej

Wydarzenia XIX wieku

1800

221 domów mieszkalnych w Kostrzynie

 

miasto liczyło 4935 mieszkańców

 

funkcjonowanie w mieście 65 różnego rodzaju rzemiosł

1801

ukazanie się monografii miasta i twierdzy pióra Johanna Christiana Seyfferta pt. „Annaley der Stadt und Festung Cüstrin aus Urkunden und Handschriften”; wydawcą jej był drukarz Joachim Trowitzsch

 

garnizon twierdzy liczył 1200 żołnierzy

1803

otwarcie hotelu “Rzym” przy zbiegu ulicy Berlińskiej i Placu Kawaleryjskiego

1805

ukazanie się pierwszego kostrzyńskiego czasopisma, periodyku “Cüstrinisches Wohenblatt”

1806.10.19

przybycie do Kostrzyna króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III z rodziną

1806.10.30

zajęcie twierdzy bez walki przez wojska napoleońskie

1806.11.25

podziwianie przez Napoleona twierdzy z “Wysokiego Rycerza” na bastionie “Książę”

1807

stacjonowanie w kostrzyńskiej twierdzy 5 Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego pod dowództwem mjr. Oskierki

 

twierdza miejscem ekspozytury wywiadu gen. H. Dąbrowskiego

 

francuski garnizon liczył: 2000 żołnierzy piechoty, 600 kawalerii i 200 artylerzystów

 

nałożenie przez Napoleona na miasto kontrybucji w wysokości 50 579 talarów

1808

przeznaczenie przez francuski garnizon miejskiej szkoły na koszary

1809

więzienie w twierdzy kostrzyńskiej byłych redemptorystów z Klemensem Hofbauerem (beatyfikowanym w 1904 roku)

 

przeniesienie do Chojny kostrzyńskiego gimnazjum

1814

przeznaczenie kostrzyńskiego zamku na koszary

1814.03.20

odzyskanie Kostrzyna przez wojska pruskie

1816

miasto siedzibą powiatu

1819

uwięzienie w twierdzy Ludwiga Jahn, twórcy ruchu korporacyjnego i sportowego w Prusach

 

oddanie do użytku bitej drogi do Chojny i Münchebergu

1821

przebudowa lazaretu przy ul. Chyżańskiej

1822

budowa remizy strażackiej przy Placu Kawaleryjskim

1832

kolejna wielka powódź

1833

budowa szosy do Słońska

1837

powstanie zakładu wyrobu pędzli i szczotek

1840

przedstawienie Kostrzyna na rycinach przez Gustawa Franka

1848

uruchomienie linii kolejowej Kostrzyn - Frankfurt (O)

 

powołanie milicji mieszczańskiej

 

bunt jeńców - powstańców wielkopolskich stłumiony przez garnizon twierdzy

1849.03.19

przyjście na świat Alfreda von Tirpitz, admirała floty podczas I wojny światowej (zmarł w 1930)

1849

ukazanie się kroniki miasta Kostrzyna autorstwa K.W. Kutschbacha

1850

216 domów mieszkalnych w Kostrzynie

1852

ukazanie się “Der Bürgefreund” - gazety kostrzyńskiej wydawanej przez drukarnię C. Nigmanna

1854

wielka powódź

1855

modernizacja fortyfikacji Kostrzyna

1857

budowa infrastruktury węzła kolejowego kolei wschodniej: Berlin-Kostrzyn-Gorzów

1861

zbudowanie kościoła katolickiego św. Marii

1863

powstanie kotlarni

1867

połączenie kolejowe z Berlinem

 

powstanie gimnazjum humanistycznego

 

zbudowanie pierwszego dworca kolejowego na szańcach Starego Miasta

1870

przybycie pierwszego transportu jeńców francuskich (20 oficerów i 2259 żołnierzy)

1870

powstanie w Kostrzynie Koła Ojczyźnianego Związku Kobiet

1871

urodził się Carl Fredrich, prof. archeolog, autor licznych publikacji o dziejach Kostrzyna, dyrektor gimnazjum w Kostrzynie oraz przewodniczący Kostrzyńskiego Towarzystwa Historycznego

1872

powstanie “Nowego Dzieła” na Krótkim Przedmieściu wg planu inż. Otto von Prittwitz

 

przystosowanie dla ciężkiej artylerii Wielkiego Nadszańca na bastionie “Książę”

1876

otwarcie linii kolejowej Szczecin-Kostrzyn-Wrocław

1876.12.03

urodził się Fedor von Bock (zmarł w 1945 roku)

1877

otwarcie urzędu telegraficznego

1880

odsłonięcie pomnika wojennego symbolizującego zjednoczenie Niemiec

 

ustanowienie specjalnego Urzędu Budowniczego Miejskiego

1881

budowa i oddanie do użytku mostu żelaznego na Odrze

 

powstanie grodzy przy bastionie „Król”

1882.08.15

uroczyste otwarcie odnowionego grobowca margrabiego Jana

1883

powstanie trzeciej gazety w Kostrzynie pod nazwą “Küstriner Tagesblatt”

1884

otrzymanie nowej synagogi przy Zaułku Piekarskim przez gminę żydowską

1885

założenie przytułku dla nieuleczalnie chorych tzw. Przytułek Wilhelma-Augusta

 

rozebranie budynku Landhausu, w miejscu którego powstała poczta

1886

powstanie oddziału banku Rzeszy

1887

przeniesienie poczty znajdującej się na Hornwerku na ulicę Berlińską

1888

kolejna katastrofalna powódź

1890

powołanie do życia Miejskiej Rady Budowlanej w miejsce specjalnego urzędu

1891

utworzenie nowej szkoły średniej

1890

powstanie gimnazjum państwowego przemianowanego z gimnazjum humanistycznego

1892

oddanie do użytku stacji wodociągów na bastionie “Filip”

 

ukazanie się książki Theodora Fontane “Wanderungen durch die Mark Brandenburg” z opisem Kostrzyna

 

pierwsze 30 telefonów w mieście

 

oświetlenie kostrzyńskich mostów latarniami gazowymi

 

otrzymanie przez miasto nowoczesnego wodociągu

1893

ukazanie się historii kostrzyńskiego gimnazjum autorstwa O. Thiersa

1896

uruchomienie połączenia kolejowe do Słońska

 

prezentowanie makiety i projektu szkoły miejskiej na światowej wystawie w Chicago

1897

założenie wspólnoty chrześcijan przez Paula Friesego

Wydarzenia XX wieku (do 1945 roku)

1901

założenie Kostrzyńskiego Towarzystwa Historycznego przez dr Gustawa Berga

1903

otwarcie w pomieszczeniach zamku muzeum Fryderyka II

1903.03.09

ruszył pierwszy tramwaj konny

1903.10.24

odsłonięcie pomnika księcia Fryderyka Wilhelma, dieła prof. Gerharda Janenscha

 

odsłonięcie pomnika margrabiego Jana, dzieła prof. Schapera

1904

powstanie utworu Ferdinanda Runkela “Cüstrin”

1910

zelektryfikowano miasto

1912

powstanie liceum miejskiego oraz szkoły dla dzieci niepełnosprawnych

1913

ukazanie się monografii historyczno-urbanistyczna Kostrzyna, pióra Fredricha C.

1914

uroczyste odsłonięcie obelisku upamiętniającego por. von Falkenhayn, który zginął 31.10.1806 roku w starciu z Francuzami

1915

wyposażenie w elektryczność kościoła zamkowego

1918

powstanie utworu “Oderlied - Pieśń Odry” z muzyką H. Tramsa do słów jego syna Hermanna juniora

1921

ukazanie się pierwszego przewodnika historycznego po Kostrzynie autorstwa prof. dr Thoma

1921

rozebranie Bramy Sarbinowskiej oraz bastionu “Księżniczka”

 

powstanie Klubu Filmowego przeznaczonego dla uczniów

1923.10.01

kostrzyński pucz Czarnej Reichswery majora Erwina Buchruckera

1925

pierwszy tramwaj elektryczny

 

rozbiórka bastionu “Królowa”

 

elektryczność w kościele parafialnym

1927

zburzenie bramy “Albrechta”

 

powstanie nowego planu kastralnego sporządzonego przez Wilkego

1928

powstanie filmu pt. “Küstrin an der Oder und Warthe”

1929

zbudowanie promenady nad Odrą na bastionie “Brandenburgia” tzw. Wału Kattego

 

otwarcie muzeum twierdzy na bastionie “Filip”

1930/31

zburzenie bastionu “Książę”, który uchodził za symbol twierdzy

 

otwarcie stadionu leśnego

1932

obchody 700-lecia Kostrzyna

 

ukazanie się pracy R. Juona pt. “Küstrin 1232-1932”

1939

zbudowano kościół katolicki pw. św. Mainulfa

1941

zbombardowanie miasta przez aliantów

 

spłonięcie archiwum miejskiego podczas kolejnego bombardowania

 

plenery do filmu „Ohm Krüger” w okolicy miasta

1945.01.15

Kostrzyn ogłoszony twierdzą

1945.01.31

radzieckie czołgi w mieście

1945.02.02

komendantem twierdzy zostaje SS - Gruppenführer Heinz F. Reinefarth

1945.02.12

ukazanie się pierwszego numeru “Feste Küstrin”

1945.02.19-21

ewakuacja ludności cywilnej z miasta

1945.03.07

Rosjanie opanowują Nowe Miasto

1945.03.11

okrążenie Długiego Przedmieścia

1945.03.13

całkowite okrążenie twierdzy

1945.03.29

kapitulacja oddziału Volkssturmu

 

ostatnie walki na Starym Mieście

1945.03.30

zdobycie miasta i twierdzy przez Rosjan

Opracował Józef Piątkowski